Guia de treballs professionals dels aparelladors i arquitectes tècnics a Cataluña

El despatx d'Arquitecte Tècnic Gerard Saigi Rubió és un referent de l'arquitectura tècnica a Catalunya.

El despatx està compost per un tècnic altament qualificat i amb àmplia experiència al sector,
que garanteix la satisfacció i la superació de les expectatives dels nostres clients.

 

Guia de treballs professionals dels aparelladors i arquitectes tècnics
1.   Treballs d’edificació i urbanització     
1.1.         Treballs d’edificació      

Treballs de competència dels aparelladors i arquitectes tècnics en edificació, tant de nova planta com en edifici construït.

                1.1.1.     Projecte tècnic

                1.1.2.     Direcció de l’obra

                1.1.3.     Direcció d’execució de l’obra

                1.1.4.     Direcció d’obres menors i documentació tècnica

                1.1.5.     Treballs complementaris

1.2.         Treballs de desconstrucció  d’edificacions (enderrocs)

Conjunt dels treballs destinats a la formació de carrers, camins, vies públiques o privades i, en general, totes les obres la finalitat de les quals sigui condicionar el sòl urbanitzable i proveir-lo de les instal·lacions i infraestructures necessàries per utilitzar-les; també s’hi consideren els elements d’ornaments, jardineria, etc. Constitueixen, per tant, l'objecte d’aquest apartat els treballs d’obra nova, reforma o ampliació en urbanització dins la competència de l’aparellador o arquitecte tècnic.

                1.2.1.     Redacció del projecte

                1.2.2.     Direcció facultativa de les obres de desconstrucció

                1.2.3.     Permanència en treballs de desconstrucció

1.3.         Estudi de gestió de residus de construcció i demolició   
 

1.4.         Treballs de decoració

1.5.         Projecte parcial de càlcul d’estructures

1.6.         Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents

1.7.         Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental

1.8.         Redacció del pla d'emergència

1.9.         Projecte d’instal·lació de grua

1.10.       Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge

1.11.       Treballs per a construccions efímeres

1.12.       Llibre de l'edifici

1.13.       Treballs d’urbanització

                1.13.1.   Projectes d’obres d’urbanització

                1.13.2.   Direcció facultativa de les obres

                1.13.3.   Treballs complementaris

1.14.       Treballs de parcel·lacions

                1.14.1.   Redacció de la documentació de la parcel·lació

                1.14.2.   Replanteig

1.15.       Treballs de reparcel·lacions

 

2.   Treballs de seguretat
Aquest apartat estableix i defineix els diferents treballs relacionats amb l’aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut a  les obres de construcció.

2.1.         Treballs de seguretat

2.2.         Estudi de seguretat i salut  

2.3.         Estudi bàsic de seguretat i salut

2.4.         Coordinació de la seguretat en la fase de projecte

2.5.         Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra

 

3.   Gestió
3.1.         Gestió del projecte (project management)

La gestió d'un projecte comprèn la planificació i coordinació general del conjunt d'etapes d'un projecte: estudis previs i de viabilitat, disseny, contractació, execució, recepció i lliurament de l'obra.

                3.1.1.     Gestió del projecte

                3.1.2.     Plantejament del projecte

                3.1.3.     Auditoria del projecte

                3.1.4.     Control econòmic de l’obra

                3.1.5.     Petició i comparació d’ofertes i contractació d'oficis

3.2.         Gestió de la construcció (construction management)

Gestió general dels processos necessaris per dur a terme les operacions de construcció d'un projecte. Els contractistes dels diversos treballs de l'obra són contractats directament pel client.

 

4.   Altres treballs
Aquest apartat estableix i defineix els diferents treballs relacionats amb l’aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut a  les obres de construcció.

4.1.         Aixecaments planimètrics

                4.1.1.     Amidament de terrenys

                4.1.2.     Amidament de solars

                4.1.3.     Amidament d’edificis

4.2.         Amidaments i valoració d’obra executada

4.3.         Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol

4.4.         Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol

4.5.         Memòria valorada

4.6.         Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

                4.6.1.     Partió de terrenys, solars i edificis

                4.6.2.     Replanteig de terrenys, solars i edificis

4.7.         Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències

                4.7.1.     Reconeixement de terrenys i construccions

                4.7.2.     Consultes

                4.7.3.     Examen de documents, títols, plànols, etc

                4.7.4.     Diligències

4.8.         Informes, dictàmens i certificats

                4.8.1.     Informe

                4.8.2.     Dictamen

                4.8.3.     Certificat

4.9.         Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació

4.10.       Test de l’edifici (TEDI)

                4.11.     Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors  

4.12.       Actuacions pericials o arbitrals

                4.12.1.   Peritatges judicials

                4.12.2.   Arbitratges

4.13.       Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats

4.14.       Valoració d’un terreny, edifici o solar

4.15.       Inspecció i comprovació de les instal·lacions

4.16.       Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció

 

5.   Tramitació administrativa
Aquest apartat fa referència a les gestions per dur a terme els tràmits administratius que a continuació es relacionen. Es recomana contrastar sempre la comprar Propecia (finasteride) documentació necessària amb l’organisme on es fa el tràmit, atès que la relació de documentació és tan sols orientativa.

Donde puede comprar clomid sin receta

                5.1.         Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)

                5.1.1.     Qualificació provisional

                5.1.2.     Qualificació definitiva

5.2.         Tramitació de llicència d'obres

5.3.         Tramitació de comptadors provisionals d’obra

5.4.         Tramitació de l'alta de l’IBI

5.5.         Tramitació de la llicència de 1a ocupació

5.6.         Tramitació de comptadors comunitaris

5.7.         Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

5.8.         Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat

5.9.         Altres tràmits davant de l’Administració

 

6.   Treballs per a l’Administració
Comprèn els treballs definits en aquesta guia realitzats, en l'exercici lliure de la professió, per a l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals, els organismes autònoms i les empreses o societats, i mitjançant els quals aquests organismes i entitats duguin a terme el compliment de les finalitats pròpies.

 

 

Serveis
Tràmits amb l’Administració Pública:

Cèdules d'habitabilitat.

Consultes amb el Tècnic/a de l’Administració Local.

Aixecament de plànols.

Recerca històrica de qualsevol tipus de immoble.

Càlcul de coeficients de propietat per a la divisió horitzontal.

Tramitació de llicències d’obres.

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació.

ITE’s (inspecció tècnica de l’edifici).

Assessorament tècnic.

 

Projectes, Documents Tècnics, Informes i Dictàmens:

Llibre de manteniment de l’edifici.

Donde puede comprar clomid sin receta

Certificats de solidesa.

Diagnosi estructural.

Detecció i comprovació d’aluminosi en l’edifici.

Detecció i comprovació de fibrociment  en l’edifici.

Dictàmen sobre l’estat general de l’edifici.

Projectes d’enderroc.

Projectes  de rehabilitació parcial i integral.

Projecte de reformes.

Projectes de interiorisme.

Projecte de instal,lació d’ascensors en finques antigues.

Presentació de imatges virtuals del projecte en temps real (renderitzat).

Plans de seguretat i salut per a contratistes.

Estudi de supressió de barreres arquitectòniques.

Certificats.

Informes pericials.

Informes tècnics.

Amidaments i  pressupostos.

Assessorament tècnic.

Taxacions i Valoracions.

Estudis de seguretat i salut.

 

Execució d'obres

Coordinacions de seguretat i salut en execució d'obra i en fase de projecte.

Direccions d'execució d'obra.

Direcció d'obres de rehabilitació

Control de qualitat

Gestió d'industrials en obra.

Assessorament tècnic.

Vols més informació? Contacta'm

Els nostres serveis

Entre els nostres serveis més destacats hi ha:

Projectes tècnics de rehabilitació de pisos, façanes, cobertes

Projectes / Expedients d'activitat

mujer preparando un emprendimiento

Inspecció Tècnica de l'Edifici (I.T.E.)

plano de una vivienda

Cèdules d'habitabilitat

 

casa de papel con candado

Dictàmens i Informes Pericials / Perit judicial

 

documento con ordenador de fondo

Aixecament de plànols

 

 

planos de una vivienda

Tramitació de llicències d'obres i ajuts per a la rehabilitació

mano firmando un documento

Assessorament tècnic

 

 

obrero con documentos

Valoracions econòmiques d´immobles

Certificats d'eficiència energètica

 

símbolo de batería en meedio de un campo

Estudi i tramitació d'expedients Fons Next Generation

hombre con traje señalando una pantalla

Declaracions d'obra nova

 

casa en obra

DIRECCIONS D'EXECUCIÓ D'OBRA

 

 

obrero con documentos

Tramitació d'expedients de divisió horitzontal

Elaboració del Llibre de l'Edifici

 

personas en una mesa de una oficina

Redacció de Plans de Seguretat i Salut

 

personas con un documento

Elaboració de mesuraments i pressupostos

 

obrero con planos

Càlcul i reforços estructurals

 

 

maqueta con mano

Estudi, anàlisi i tractament de tota mena de patologies per qualsevol tipus d'humitat.

Projectes, informes i documents tècnics

Projectes d'enderroc

 

 

 

obreros en obra

Projectes de rehabilitació parcial o total

 

obrero trabajando en el tejado

Projectes de reformes i interiorisme

 

composición de materiales de decoración

Certificats

 

 

documentos

Informes pericials

 

 

personas en una oficina

Mesuraments i pressupostos

 

metro

Assessorament tècnic

 

 

 

obrero con documentos

Estudis de seguretat i salut

 

 

maqueta de familia en una casa

Projectes, informes i documents tècnics

Coordinacions de seguretat i salut en execució dobra i en fase de projecte

 

edificio en obra

DIRECCIONS D'EXECUCIÓ D'OBRA

 

 

 

persona enseñando vivienda

Direcció d'obres de rehabilitació

 

 

 

maqueta de casa

Control de qualitat

 

 

holograma de personas

Gestió d'industrials a l'obra

 

habitación antes y después

Assessorament tècnic

 

dos personas entrelazando la mano

El despatx està compost per un tècnic altament qualificat i amb àmplia experiència al sector, que garanteix la satisfacció i la superació de les expectatives dels nostres clients.